GoogleZoom arvutikoolitus

1. Õppekava nimetus:  GoogleZoom arvutikoolitus

2. Õppekavarühm: Arvutikasutus

Sihtrühm: Kõik huvilised, kes vajavad
• veebis info jagamist (nt õppe-, reklaam- või tutvustav materjal, pildid, testid, küsimustikud, videod vm)
• kohtumiste, õppe ja konverentside korraldamist
Näiteks õpetajad, koolitajad, ettevõtjad, seltsid, seltsingud.

3. Eesmärk ja õpiväljundid.

Koolituse eesmärk:  Õppija digipädevuse kasvu toetamine veebipõhiste
koostöövahendute kasutamise oskuse kaudu.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud õppija:
• oskab luua lihtsat veebilehte rakendusega Google Sites
• oskab kasutada veebikohtumiste keskkonda Zoom

4. Õpingute alustamise tingimused

Arvuti kasutamise algteadmised. Arvuti ja interneti kasutamise võimalus.
Lauaarvuti puhul kõrvaklapid+mikrofon, kasuks tuleb ka enda veebikaamera. Sülearvutites on enamasti kaamera ja sisseehitatud mikrofon olemas. Suureks abiks on kaks ekraani, st lisakuvar teeb arvutitöö oluliselt mugavamaks.

5. Koolituse maht: 

40 akadeemilist tundi, sellest 30 veebipõhises õppes ja 10
iseseisva töö tundi.

6. Õppe sisu:

Koolituse sisu: Kontaktõppes:
Arvuti seadistamine (erinevatele kasutajatele eraldi kontode loomine).
OneDrive kasutamine, failide, kataloogide jagamine
Zoomi kasutus:
• konto loomine, installeerimine, seadistamine
• Zoomi tööriistade kasutamine
• veebikohtumiste (koosolekud, tunnid, loengud jne) korraldamine

E-õppes
Veebis jagatava infomaterjali tegemine
• tutvustus- või õppematerjalid (loomine, autorlus, ühistöö)
• testid, küsitlused (loomine, haldamine, linkimine, vastuste analüüs)
Lihtsa veebilehe (kodu- või teemalehe) tegemine
• lehtede ja alamlehtede loomine, kustutamine, peitmine ja nähtavaks tegemine
• lehele erinevate elementide (tekst, pilt, video, test, nupp jne) lisamine, muutmine, kustutamine
• veebilehe kujundamine (erinevate teemade kasutamise võimalused)
• autorlus
• veebilehe avaldamine
• vastutus veebilehe sisu eest
Zoomi kasutamine (kohtumise korraldamine ja läbiviimine)
Väljajuhatus. Kokkuvõte, tagasiside

7. Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus

Õppemeetodid: Loengud, praktilised ülesanded, iseseisev töö.

8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Hindamismeetodid : Iseseisva töö teostamine.

Koolitatud õppija: saab Google’i keskkonnas luua lihtsa veebisaidi.

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö  demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppekeel: Vene keel.

Koolitaja: Aleksei Serov, Svetlana Smirnova

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust. Saatke  e-kiri