MS Office koolitus

1. Õppekava nimetus: MS OFFICE KOOLITUS

Sihtgrupp: kõik huvilised.

2. Õppekavarühm: Arvutikasutus

3. Eesmärk ja õpiväljundid.

Koolituse eesmärk:  TKoolituse eesmärk on anda esmased teadmised ja praktilised oskused Microsoft Office kontoritarkvarade MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ja MS Outlook kasutamiseks ning saada algteadmised ja praktilised oskused kasutajana kõige levinumatest e-keskkondadest MS Teams ja/või Zoom.

Õpiväljundid:

 Koolituse läbinud õppija:

–      oskab kasutada MS Word peamisi töövõtteid;

–      oskab kasutada  MS Excel peamisi töövõtteid;

–      oskab koostada esitlusi ja ettekandeid MS Power Point programmis;

–      oskab kasutada MS Outlooki oma e-posti, ajakavade, tööülesannete ja kontaktide haldamiseks;

–      omab ülevaadet e-keskkondadest MS Teams ja/või Zoom ning oskab neid kasutada osalejana teistega suhtlemisel ja koostöö tegemisel lihtsamaid interaktsioone.

4. Õpingute alustamise tingimused

Arvutikasutamises vähemalt algsete teadmiste olemasolu.

Vajadusel suunatakse algkoolitusele, mille läbimise järgselt on võimalik koolitusel osaleda.

5. Koolituse Maht:

60 auditoorset õppetundi. 100%  auditoorne töö.

6. Õppe sisu:

Koolituse sisu: 

 1. Tekstitöötlus (MS Word)
 • Word’i töökeskkonna kohaldamine, lehe määrangud (äärised, sektsioonid, lehe suurus, lehe paigutus, päiste ja jaluste määramine);
 • töö Wordi tabelitega: lahtrite ühendamine, tükeldamine, ridade, veergude lisamine, eemaldamine, tabeli poolitamine, erinevad konverteerimised, kujundamine, tabeli päised, tabeli joonistamine);
 • erinevate loetelude kasutamine;
 • salvestamise/printimise võimalused: erinevad failiformaadid (.rtf, .doc, .docx, .pdf) salvestamine. Netiket;
 • dokumendipõhjade loomine, kasutamine;
 • faili kaitsmine parooliga;
 • hulgipostitus: dokumentide ühendamine andmebaasiga, ümbrike, kleebiste, dokumentide loomine;
 • pikad dokumendid (lehekülgede numeratsioon, järjehoidjate kasutamine, joonealused ja lõpuviited, töö kommentaaridega, muudatuste jälitamine, stiilide kasutamine ja loomine, pildiallkirjad, sisukorra koostamine, õigekirjakontroll);
 • graafika lisamine dokumentidesse. Pildi formaadid. Skaneerimine.

2.Esitlused (MS PowerPoint)

 • ettekande koostamise põhialused, MS PowerPoint’is ettekande loomine;
 • erinevate slaiditüüpide kasutamine;
 • slaidide lisamine, eemaldamine, kopeerimine, peitmine;
 • teksti sisestamine ja muutmine;
 • tabelite, diagrammide ja struktuurskeemide kasutamine ettekandes;
 • tabelite ja diagrammide import teistest rakendustest;
 • piltide kasutamine ettekandes;
 • pildi lisamine;
 • pildi lõikamine;
 • mahu vähendamine (compress);
 • ettekande kujundamine, PowerPoint’i põhjade kasutamine ja muutmine, kuidas rõhutada olulist informatsiooni;
 • liikumisefektide lisamine, slaidivahetuse määramine, teksti ja objekti efektid, hüperlinkide loomine;
 • ettekande väljatrüki võimalused, ettekande salvestamine ja transport, salvestamine .pdf formaati, CD-le, mälupulgale;
 • ettekande salvestamine erinevates formaatides, viewer`id;
 • ettekande esitlus, lisavõimalused ettekande esitlemisel;
 • esitlustehnikate erinevate võimaluste tutvustus (resolutsiooniga data- ja audio/videoprojektorid, dokumendi-kaamerad, puutetahvlid).

3.Tabeltöötlus (MS Excel)

 • Exceli töökeskkonna kohaldamine;
 • tabeli koostamine: valemite koostamine, funktsioonide kasutamine (Sum, SumIf, Average, Max, Min, Count, Round, MRound, If, VLookup jt) absoluutne aadress valemites, tekstivalemid, dünaamiliselt seotud tabelite koostamine;
 • lahtrivormingud (number, kuupäev, kellaaeg, tekst), lahtrivormingu eemaldamine;
 • tabeli kujundamine, tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting);
 • tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk;
 • tööraamatu, ja tabeli kaitsmine;
 • ridade ja veergude peitmine;
 • tabelite analüüs: ridade ja veergude külmutamine, sorteerimine, filtreerimine (Auto Filter), vahekokkuvõtted, risttabeli koostamine Exceli tabelist;
 • Exceli tabeli importimine Wordi dokumendile;
 • andmete sisestamisel piirangute kasutamine (Validation);
 • eesmärgistatud otsing – lõpptulemuse kaudu õigete lähtearvude leidmine;
 • diagrammide koostamine andmete analüüsiks, mitme lehekülje piires;
 • suurte tabelite printimine.

4.Töökorraldus (MS Outlook)

 • kirjavahetus
 • kirja koostamine, saatmine ja lugemine
 • aadressraamatu koostamine ja kasutamine
 • manuste lisamine kirjale
 • posti käsitlemise võimalused (kaustade kasutamine, reeglite loomine, kontorist väljas oleku abimees)
 • ajaplaneering (Calendar)
 • erinevate sündmuste sisestamine (kogupäeva sündmus, korduv sündmus)
 • koosoleku korraldamine, kutsutute ajakava jälgimine
 • grupikalendri kasutamine
 • ruumide reserveerimine
 • tööülesanded (Tasks)
 • oma töödest loendi koostamine
 • tööülesannete jagamine, täitmise jälgimine
 • märkmed (Notes)
 • kontaktiinfo (Contacts)
 • programmi häälestamine.
 1. Veebikoosolekute/veebikonverentside platvormidega tutvumine

Osalemise praktiline katsetamine:

 • Zoom
 • MS Teams

Õppekeel: Vene keel.

7.Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituse vorm:

kontaktõpe (tellija juures või õppekeskuse auditooriumis) või e-õpe

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus

 8. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Hindamiskriteerium

Õpitulemuste hindamise viis        

Õpitulemuste hindamisel
kasutatakse mitte eristavat hindamist arvestatud/mittearvestatud.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad
dokumendid  

Arvestust saavad need
osalejad, kes on valmistanud ja kaitsnud kõikide moodulites lõputööd.

 

Õpiväljundid omandanud ning
hindamise läbinud koolitatavale väljastatakse tunnistus. Hindamisel
mitteosalenud või hindamist mitteläbinud koolitatavale väljastatakse tõend
koolitusel osaletud mahu ja läbitud teemade kohta.

10. Koolitaja kompetentsust
tagava kvalifikatsiooni või
õpi- ja töökogemuse
kirjeldus

Koolitaja omab pikaajalist arvuti koolituseks vajalike
programmide ning rakenduste kasutamise kogemust.
Koolitajal on täiskasvanute koolitaja 6.tase.

Koolitajad: Aleksei Serov , Svetlana Smirnova

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust. Saatke  e-kiri