Õppekorraldus

Õppekorralduse alused

 1. Üldsätted

Koolituskeskus Novucenter OÜ (edaspidi keskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Keskus  korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku äiendkoolitust.Keskus korraldab täiendusõpet järgmistes valdkondades:

 • Arvutikasutus
 • Juhtimine ja haldus
 • Kasvatusteadused
 • Psühholoogia
 • Töökaitse
 • Ärindus ja haldus (üldine)
 • Eneseareng
 • Fotograafia
 • Videograafia

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides või tunni alusel renditavates õpperuumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise,  või vene keeles.

1.7 Asjaajamiskeel keskuses on vene keel.

1.8 Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

1.9 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õppeesmärk;
 • õpiväljundid;
 • õppekava koostamise alus;
 • sihtgrupp;
 • õppekeel;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppemeetodid;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

1.10. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab koolituskeskuse pidaja.

1.11. Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavaga saab tutvuda kodulehel: http://www.novucenter.eu/

 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Keskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse alusel.

 1. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

 • Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.novucenter.eu), e-posti teel info@novucenter.eu) või telefoni teel (+372 53 46 51 76).
 • Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@novucenter.eu)

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri ning osalejatega sõlmitakse õppelepingud.

3.2.3. Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses registreerimislehe. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga.

3.2.5. Kui koolitataval ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada telefoni teel.

3.2.6. Keskuses on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

 1. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on keskuse poolt õppegruppi arvatud ning kes on sõlminud õppelepingu, tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel.

 1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Õppija võetakse Novucenter OÜ kursusele isiklikusooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Koolitusele vastuvõtmisel sõlmitakse koolituskeskuse esindaja ja õppijavõi klientfirma esindaja koolitusleping, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.

5.2. Õppija arvatakse keskusest välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3. Õppija on lõpetanud Novucenter OÜ valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami.

5.4. Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanud Novucenter OÜ tunnistuse.

5.5. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus tagasisidelehe.

5.6. Õpilaste eksmatrikuleerimine koolituselt toimub juhtimisorgani otsusega järgmistel alustel:

 • õpilane rikub süstemaatiliselt koolis korda, paneb toime huligaansuse või mõne muu sarnase teo;
 • õppemaksu mittetasumise juhtudel.

6.Õppemaksu tasumise kord

6.1.Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord

6.1.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Novucenter OÜ juhatus. Juhatusel on õigus määrata ka õppemaksust vabastamise ja soodustuste andmise korra.

6.1.2. Õppemaksud kalkuleerivad koolitusjuht, projektijuhid ja keskuse juhataja ja kinnitab keskuse juhataja.

6.1.3. Õppemaksu tasumise kohustus sätestakse õpilase või tema seadusliku esindaja ja keskuse  vahelise lepinguga.

6.1.4. Lepingus märgitud õppemaksu suurus, selle arvestamise meetodid, tasumise kord ja tähtajad ning muud erakooliseaduses sätestatud tingimused. Kliendid, kellega on sõlmitud õppelepingud, lahendavad õppemaksuga seotud küsimusi, lähtudes õppelepingu tingimustest. Kliendid, kellega ei ole sõlmitud õppeleping, lahendavad õppemaksu puudutavaid küsimusi, lähtudes Õppekorralduse alustest.

6.1.5. Koolitus keskus võib saada sihtotstarbelist toetust riiklikelt institutsioonidelt, kes on huvitatud koolituse toimumisest selles valdkonnas.

6.1.6. Õppemaksust vabastust või õppemaksu soodustust võivad taotleda Novucenter OÜ lepingulised töötajad.

6.1.7. Õppemaksust vabastamise ja soodustuse tingimused vaatab läbi ja kinnitab keskuse juhataja.

6.1.8. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.1.9. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

6.1.10. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidelel. Arve saadetakse e-mailiga või postiga.

6.1.11. Pikemate kursuste puhul puudutatud tundide eest ei tee koolituskeskus ümberarvestust.

6.2. Kooolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine 

6.2.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada keskuse tööpäevadel (esmaspäevast reedeni, kell 10.00-17.00) e-posti teel (info@novucenter.eu) või telefoni teel (+372 53 46 51 76).

6.2.2 Erandlikel põhjustel on kliendil õigus esitada koolituskeskuse juhatajale avaldus õppemaksu osaliseks tagastamiseks.

6.2.4 Toimunud õppetundide eest õppemaksu ei tagastata.

6.2.5. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Juhul, kui koolituskeskus on teinud õpingute korraldamist puudutavad eelnevad kulutused (ostnud koolitusmaterjalid jms), siis need kulud arvestatakse sellest summast maha.

6.2.6. Juhul kui koolitusest loobuti enne selle algust koolist mitteolenevatel põhjustel (nt õppija haigus), õppetasu tagastanud

6.2.7. Kursusest loobumisest teatamisel 2-6 päeva enne kursuse algust, kuulub tagastamisele 75% õppemaksust.

6.2.8. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

6.2.9. Tagastamisele kuuluva summa suurus sõltub toimumata õppetundide arvust.

6.3. Juhul kui õpilane on tasunud ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata

6.3.1. Makstud ettemaks ja õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

6.4. Koolituse katkestamine

6.4.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

6.5. Vaidluste lahendamise kord

6.5.1. Kõik tõlgendamisest ja täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse osapoolte vaheliste läbirääkimiste teel.

 1. Õppija õigused ja kohustused

7.1. Õppijal on õigus:

 • saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist.
 • saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
 • kasutada muid õppelepinguga sätestatud õigusi;
 • saada kursuse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav tunnistus.

7.2. Õppija on kohustatud:

 • tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
 • hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
 • olla korrektne ja heatahtlik kõigi teiste õpilaste, õpetajate ning koolis viibivate isikute suhtes, käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
 • tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

7.2.4. Õppija ja keskuse suhteid reguleerib sellekohane leping.

 1. Väljastatavad dokumendid

8.1. Igale täiendkoolituse osalejale väljastatakse tõend või tunnistus.

8.2. Tõendi väljastamise kord:

 • koolituses osalemise eest väljastatakse koolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.

8.3. Tunnistuse väljastamise kord:

 • tunnistus koolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.

8.4. Tunnistuse/tõendi allkirjastab keskuse juhataja või koolitusjuht.

8.5. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse keskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat (lisatasu eest).

 1. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist/andragoogilist haridust, või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

 1. Vaidluste lahendamise kord

10.1. Kaebuste (suuliselt ja/või kirjalikult) esitamise õigus on skeskuse klientidel ja partneritel.

10.2. Ettepanekuid ja kaebusi arutletakse diskussiooni käigus, konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.

10.3. Ettepanekud ja kaebused arvestatakse keskuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

10.4. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras.

10.5. Keskus ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

 1. Rakendussätted

11.1. Novucenter OÜ õppekorralduse kord  kehtib alates 01.11.2019.