Videograaf ABC PRO

1. Õppekava nimetus: “Videograaf. ABC PRO”

 2. Õppekavarühm: Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine

3. Eesmärk ja õpiväljundid.

Koolituse eesmärgid: 

 • anda kursusel osalejatele teadmised, ühendades need praktilise õppega; 
 • õpet läbinud osaleja oskab filmida ja videomaterjali toimetada;
 • õpetada õpilastele graafikatarkvara abil pilte looma ja redigeerima;
 • õpetada andmevahetust erinevate programmide vahel;
 • tutvustada teadusliku ja tehnilise mõtlemise meetodeid ning iseseisvale loomingulisele tunnetamisele suunatud tegevusi, et teadvustada õpilaste kommunikatiivseid, tehnilisi ja heuristilisi võimeid filmide tegemise käigus;
 • tutvustada õpilastele digitaalse video põhitõdesid;
 • tutvuda erinevate videotöötlusprogrammidega;
 • õpetada töö põhitõdesid videotöötlustarkvaras Vegas Pro, Adobe Premiere;
 • looge valitud teemal oma filmid;
 • kujundada teabe- ja telekommunikatsioonipädevuse elemente seoses videotöötluse teadmiste, oskuste ja kogemustega;

Õpiväljundid:

Koolitatav:

 • omab ettekujutust kasutatavatest videosisu formaatidest ja nende otstarbest;
 • omab operaatoritöö algteadmisi;
 • omab algteadmisi iseseisvalt videomaterjalide toimetamiseks;
 • piltide failidesse salvestamise viisid;
 • andmete tihendamise meetodid;
 • failivormingute teisendamise probleemid;
 • digitaalse video põhitõed;
 • erinevad videotöötlusprogrammid;
 • omavad õpitud programmidega töötamise viise;
 • failide vahetamine erinevate programmide vahel;
 • looge valitud teemal oma filmid;
 • valdab filmitootmise töö korraldamise ja iseorganiseerumise tehnikaid;

4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtrühm: kõik huvilised

Tingimused koolituse alustamiseks: küsimustiku täitmine, arvuti algteadmised 

5. Koolituse Maht:

 Koolituskava üldmaht: 90 tundi 

Teooria: 27 tundi

Praktika: 63 tundi

6.Õppe sisu:

 1. MOODUL: Sissejuhatus
 • Filmi struktuur
 • Sündmuste avanemise järjekord
 • Pildi skaala valimine
 • Kaadri ühendamine
 • Kaadrite ja stseenide kestus
 • Montaazi kaader
 • Heli toimetamine
 • Montaazi meetodid
 • Videokaamera seade ja juhtimiselemendid
 • Algaja videograafi peamised vead
 1. MOODUL: Filmikaader
 • Ümbrus ja jooned
 • Kompositsiooni värviskeem
 • Inimese paigutamine ekraanile
 • Klassikaline valgusallikate komplekt
 • Looduslik valgustus
 • Keskkonna omadused
 • Särirežiimid
 • Muutuv kadreerimine
 • Inimeste filmimine
 1. MOODUL: Stsenaariumi väljatöötamine ja töö filmiga
 • Stsenaariumi põhitõed
 • Filmi struktuuri väljatöötamine
 • Omaenda filmi kallal töötamine
 1. MOODUL: Mittelineaarne videomontaaz
 • Projekti parameetrite määramine
 • Montaažilaud
 • Klippidega töötamine
 • Mööduvad mõjud
 • Pildid ja ekraanisäästjad
 • Subtiitrid (subtiitrid)
 • Hinded
 • Videoefektid
 • “Võtmeisikud”
 • Klippide liigutamine ekraanil
 • Animatsioon
 • Mitmekihiline montaaz
 1. MOODUL: Filmi lõplik renderdamine
 • Lõplik renderdamine
 • Filmi ettevalmistamine
 • Projekti hindamiseks esitamine

7.Õppekeskkonna kirjeldus

Õppemeetodid:

Koolitusel kasutatakse koolitatavate vajadustest ja mooduli spetsiifikast lähtuvaid meetodeid.

Põhimeetodid: loeng, grupitööd, praktilised ülesanded ja harjutused, testid.

Koolituse toimumise koht:

Vastavalt tellija/osaleja soovile kas koolitusfirma ruumides või osaleja ruumides.

Nõuded koolituse toimumisele (juhul kui ruumid on koolitusfirma poolt):

Asukoht on ühistranspordi ametlikust peatusest kuni 5 minuti jalutustee kaugusel. Muul juhul läbiviija poolt organiseeritud osaleja kohaletoomine.

Ruum ja tingimused vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele.

Osalejale garanteeritakse õppekoht: tool, laud, arvuti ja interneti kasutamise võimalus

Koolituse vorm:

kontaktõpe (tellija juures või õppekeskuse auditooriumis) või e-õpe

8. Õppematerjalide loend

Koolituse autori või teiste autorite loodud esitlused.

Kasutatud allikad:

Peter Ward “Kaadri kompositsioon filmis ja televisioonis”

Michael Goodridge. FilmCraft: Directing 

Rudolf Arnheim. Kunst ja visuaalne taju

Makarov Aleksander. Kuidas teha filmi 2 kuuga

Arijon, Daniel . Filmikeele grammatika

 

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Hindamine: Osaleja demonstreerib valminud videomaterjal.

Kui koolitatav on läbinud vähemalt 80% koolituskavast ning sooritanud vähemalt 80% praktilistest ülesannetest ja testist, saab ta tunnistuse koolituse läbimise kohta. Tunnistuse  väljastamise alus on tehtud iseseisev töö – video filmimine, monteerimine, filmi helikujundus ja lõppfilmi valmistamine vajalikus formaadis.

Kui nõutav miinimum ei ole täidetud, saab koolitatav tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

10. Koolituse Maksumus:

1800 Eurot 

Rühma suurus:  mitte rohkem  kui 6 inimest

Koolitaja:

Aleksei Serov –

Täiskasvanute koolitaja tase 6.

Töökogemus massimeedia valdkonnas 15-aastat:

Paldiski TV – videograaf,  Paldiski TV stuudio tehniline tugi

ERR (ЕTV +) – kujundaja, videotoimetaja

Eesti Media AS – videograaf, ajakirjanik

Planet27 MTÜ – videograaf, ajkirjanik, oma videoprojektide autor

Kui teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võtke julgelt ühendust. Saatke  e-kiri