5S koolitus

Personalile 5S metoodika õpetamine mängib otsustavat rolli tööprotsesside optimeerimisel ja tõhusa ning kokkuhoiu töökeskkonna loomisel.

5S aitab töötajatel optimeerida oma töökohti, mis viib tootlikkuse suurenemiseni ja ajakadude vähenemiseni. Töökoha süstematiseerimine ja korrastamine võimaldavad vähendada ajakadusid, üleliigset varu ja toodete praaki, mis lõppkokkuvõttes vähendab kulusid. 5S aitab tuvastada ja kõrvaldada potentsiaalsed praegi ja vigade allikad, mis toob kaasa toodangu või teenuste kvaliteedi tõusu. 5S metoodika aitab tagada töökoha ohutuse ja vastavuse regulatiivsetele nõuetele, mis aitab ennetada õnnetusi. 5S õpetamine loob kokkuhoidliku kultuuri ja innustab töötajaid aktiivselt osalema tööprotsesside parendamises, mis tõstab nende motivatsiooni ja töörõõmu. 5S õpe mitte ainult ei too kaasa kohest edu, vaid loob aluse pidevaks parendamiseks ja organisatsiooni pikaajaliseks arenguks.

Kokkuvõttes on personali õpetamine 5S metoodikas oluline samm suunas, mis toetab efektiivsemat, turvalisemat ja konkurentsivõimelisemat tootmist.

Õppekava

Kursuse nimetus: 5S+S ja LEAN süsteemi tutvustus

Õppekavarühm: Isikuareng

Õppekava koostamise alus Kutsestandard: Väikeettevõtja, tase 5, B.2.3 Äriprotsesside korraldamine. Ärikorralduse spetsialist, tase 5, B.3.6 Juhtimine

Õppe kogumaht (ak tundides) 16

Auditoorse töö maht 12

Praktilise töö maht 4

Õppekeskkonna kirjeldus:

– õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

– organisatsioonide juhid, juhtkonna liikmed ja vastutatavad spetsialistid, kes mõjutavad tootmist või teenuse osutamist.

Õppe eesmärgid:

– anda osalejatele ülevaade 5S ja LEAN süsteemi sisust, kasust ja olemusest ning tutvustada enamlevinud praktikaid ja vigu 5S juurutamisel tootmisettevõtetes.

Õpiväljundid:

– teab 5S+S  ja LEAN süsteemi põhimõtteid;

– teab 5S+S süsteemi rakendamise võimalustest ja enamlevinud vigadest.

Õppe sisu:

Auditoorne töö –  12 tundi

  • 5S +S, LEAN, Kaizen, TPS (Toyota Production System) tutvustus
  • Iga 5S etapi üksikasjalik analüüs.
  • 5S juurutamise edukate juhtumite analüüs
  • Arutelud ja vigade analüüs 5S juurutamisel.
  • 5S integreerimine tööprotsessidesse.
  • Juhtimine ja motivatsioon 5S rakendamisel
  • Praktilised harjutused (osalejad analüüsivad oma praegust töökohta ja tuvastavad võimalikud täiustused 5S iga etapi jaoks)
  • Praktiliste ülesannete tulemuste grupivestlused ja kogemuste vahetamine.

Praktiline töö – 4 tundi

5S süsteemi praktiline rakendamine tootmisettevõttes

Kasutatavad õppemeetodid: loeng, praktilised harjutused

Lektor: Svetlana Smirnova – täiskasvanute koolitaja (6. tase), psühholoog, coach, omab 6-aastast kogemust personali ja finantside juhtimises tööstusettevõttes ning Lean tootmise projektide rakendamises.

Lisateenused (vajadusel):

– Individuaalne nõustamine ja teie protsesside rakendamine.

– Toetamine ja järelvalve pärast koolitust.