Устав

 1. peatükk. Üldandmed
  1.1 Osaühingu ärinimi on NovuCenter OÜ.
  1.2 Osaühingu asukoht on Ida-Viru maakond, Narva linn.
  1.3 Osaühingu osakapitali suurus on 2500 EUR.
  1.4 Osaühingu majandusaasta on 01.01 — 31.12.
  1.5 Osaühingu osade eest tasutakse osakapitali suurendamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.
 2. peatükk. Osa, osanik ja reservkapital
  2.1 Osaühingu osanikule makstakse tema kasumiosa (dividendi) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega.
  2.2 Osaühingu osa võõrandamisel: on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
  2.3 Osaühingu osa võib pantida.
  2.4 Osaühingu osa osalisel võõrandamisel:
  on ostueesõigus teistel osanikel, kui osa võõrandatakse kolmandale isikule.
  2.5 Osaühingul on reservkapital ja selle suurus on 10% osakapitali suurusest.
  2.6 Osaühingu likvideerimisel jagatakse allesjäänud vara osanike vahel ainult rahaliste väljamaksetena.
  2.7 Osaühingu osale või osanikule ei ole määratud eriõigusi.
 3. peatükk. Osaühingu juhtimine
  3.1 Osaühingu osanike koosolekul, samuti koosolekuta otsustamisel annab osaühingu iga osa üks euro ühe hääle.
  3.2 Osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui osaleb vähemalt 51% osadega esindatud häältest.
  3.3 Osanike otsus on vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse selle poolt kohalolijate häältest või koosolekuta otsustamise puhul kõigist häältest 51% ning seadus või põhikiri ei sätesta teisiti.
  3.4 Osaühingu põhikirja muutmise otsus, äriseadustiku § 192 lõikes 1 ja § 197 lõikes 1 nimetatud otsus, osaühingu lõpetamise otsus, lõpetatud osaühingu tegevuse jätkamise otsus, äriühingute ühinemise või jagunemise otsus või osaühingu ümberkujundamise otsus on: vastu võetud, kui osanike koosolekul antakse otsuse poolt vähemalt 2/3 häältest.
  3.5 Osanike osade märkimise eesõiguse võib välistada otsusega, mis on: vastu võetud siis, kui osanike koosolekul antakse otsuse poolt vähemalt 3/4 häältest.
  3.6 Osaühingu juhatus valitakse tähtajatult ning juhatuse liikmete arv on 1-5.
  3.7 Osaühingu juhatusel ei ole õigust osakapitali suurendamiseks.
  3.8 Igal juhatuse liikmel on õigus esindada osaühingut kõigis õigustoimingutes, välja arvatud juhul, kui äriregistrisse on kantud teisiti. Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras.
  3.9 Osaühingu likvideerimisel on likvideerijateks juhatuse liikmed, kui osanike otsusega või kohtulahendiga ei ole määratud teisiti.
  3.10 Osaühingul ei ole nõukogu.
  3.11 Osaühingul ei ole audiitorit, välja arvatud juhul, kui audiitori olemasolu nõue tuleneb seadusest.
  3.12 Osakapitali tingimuslikuks suurendamiseks: võib lasta välja vahetusvõlakirju.